Agentuurovereenkomst

Ben jij bemiddelaar of handelsagent en mag jij namens leveranciers overeenkomsten sluiten? Of ben jij leverancier en verkoop je product of diensten via agenten? Dan is het zinvol om te werken met een agentuurovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen bepalingen worden vastgelegd ten aanzien van risico's en verantwoordelijkheden.

Wat leg je vast in de agentuurovereenkomst?

In de agentuurovereenkomst wordt het volgende geregeld:

  • Looptijd
  • Aansprakelijkheid
  • Provisie
  • Vergoedingen
  • Betalingstermijnen
  • Werkgebied (rayon)
  • Bepalingen inzake non-concurrentie en exclusiviteit (mag de agent andere producten verkopen, voor anderen werkzaam zijn?)
  • Wie de marketing gaat doen
  • Welke goederen en/of diensten vallen onder de overeenkomst
  • Toepasselijk recht

Waarom een agentuurovereenkomst?

Dit contract is de basis voor de samenwerking tussen de agent en de leverancier. De officiële benaming voor de leverancier is principaal. De agent verhandelt feitelijk de producten of diensten en sluit overeenkomsten af in naam en voor rekening van de leverancier. De agent draagt dus in beginsel geen financieel risico. Dit zolang hij handelt conform de gemaakte afspraken.

Bij een agentuurovereenkomst is het daarom belangrijk duidelijke afspraken te maken over wat de agent precies voor (en namens) de leverancier gaat doen en onder welke voorwaarden de agent namens de leverancier contracten kan sluiten met derden.

De agent krijgt voor de gerealiseerde verkopen provisie. De leverancier heeft invloed en zeggenschap over het handelen van de agent, mede daarom is de agentuurovereenkomst apart geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Let op!

Een agent is iets anders dan een distributeur. De distributeur is zelfstandig; hij sluit overeenkomsten in eigen naam en voor eigen rekening. Hij draagt dus zelf het inkooprisico. De leverancier verplicht zich bepaalde goederen of diensten aan de distributeur te leveren ten behoeve van de doorverkoop. De distributeur draagt zelf de totale verantwoordelijkheid richting klanten. Omdat de distributeur zelf inkoopt kan hij meestal zelf de verkoopprijs (en daarmee zijn winstmarge) bepalen.